White Mare Czaplice - Czaplice 1,
Pole namiotowe na wsi